Oranisatiounscomite
"100 Joer Merter Musek"

Hansen René Wantz René Wanderscheid Carlo Galassi  Anouk Maller Jos Schomer François Bechtold Nico Frideres Pierre Stocklausen Raymond Reuter-Wanderschei Josée Kremer Henry Hirtt Léon Leonardy Aly Kieffer Jean Warken Alain Ferring Jos Feipel Roland Alfter Bruno Thein Michael Begman Germaine Biver Vic Kerschen Laurie Hirtt Cilly Marteling Ed

logo 100 Joer Merter Musek
1.Reih:
Thein Michael (Dirigent), Begma Germaine, Marteling Edouard (President Organisatiounscomité), Wanderscheid Carlo (Vize-President), Stocklausen Raymond (Vize-President).
2. Reih:
Hansen René, Biver Vic, Leonardy Aly, Maller Jos (Sekretär Comite), Josée Reuter-Wanderscheid, Kremer Henry, Alfter Bruno, Wantz René, Warken Alain, Kerschen Laurie, Galassi Anouk, Nuszkowski Cilly, Frideres Pierre, Hirtt Léon (Sekretär Merter Musek), Feipel Roland (Fähnrich).
Lescht Reih:
Kieffer Jean , Schomer François, Bechtold Nico, Ferring Jos (Trésorier).
Et felen op deser Photo:
Goedert Ferd, Stemper Gilbert, Ferring Fritz, Galassi Daniel, Lies Jacques